Kompetencje organów ośrodka

1. Kompetencje dyrektora MOS nr 3:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. dyrektor MOS nr 3 w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach - w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w ośrodku.
 4. Współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały.
 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 7. Odpowiada za organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi ośrodka.
 8. Organizuje kontrole wewnętrzne.
 9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,
 10. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom ośrodka.
 11. Występuje z wnioskami - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka.
 12. Dokonuje oceny pracy każdego pracownika.
 13. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy .
 14. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.
 15. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.
 16. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 17. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
 18. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 19. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 20. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może stworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 21. Dyrektor ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczestników zajęć w przypadkach określonych w statucie ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 22. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Kompetencje wicedyrektora MOS nr 3

 1. wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora MOS nr 3 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
 • Podejmuje decyzje w sprawach pilnych;
 • Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki;
 • Kieruję pracą sekretariatu i personelu zatrudnionego w MOS nr 3;
 • Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym ośrodek oraz innymi instytucjami;
 1. współdziała z dyrektorem MOS nr 3 w przygotowaniu arkusza organizacyjnego placówki, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje rekrutacją do MOS nr 3.
 3. Koordynuje realizacje programu wychowawczo – profilaktycznego.
 4. Wicedyrektor  sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli:
 • prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych;
 • Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia;
 • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk przez studentów, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki;
 1. Zapewnienie pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym
 2. Przygotowuje projekt oceny pracy nauczycieli wskazanych przez dyrektora.
 3. Przestrzega wszelkie Regulaminy, a w szczególności Regulamin Pracy, przepisy w zakresie bhp i p/poz.
 4. Nadzoruje realizację programu wychowawczego - profilaktycznego MOS nr 3.
 5. Wykonuje polecenia dyrektora MOS nr 3.

 

3. Kompetencje rady pedagogicznej:

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
 3. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. Organu prowadzącego placówkę,
 5. Z inicjatywy przewodniczącego,
 6. Co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka.
 8. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy ośrodka.
  2. uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku.
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka.
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć.
 11. Rada pedagogiczna ośrodka opiniuje:
  1. organizację pracy ośrodka, a w szczególności tygodniowy rozkład zajęć.
  2. projekt planu finansowego ośrodka.
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
 13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka. Także goście zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.

4. Kompetencje rady rodziców:

 1. Rada rodziców, stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczestników stałych zajęć w ośrodku.
 2. W skład rady rodziców MOS wchodzą rodzice, po jednym przedstawicielu każdego oddziału (drużyny sportowej, grupy ćwiczących), wybranych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 4. Rada rodziców może opiniować przedstawiony przez radę pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki MOS oraz zestaw programów nauczania.
 5. Rada rodziców może opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka.
 6. Rada rodziców może wyrażać pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora ośrodka oceny dorobku zawodowego.
 7. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ośrodka.

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. W ośrodku działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych w ośrodku.
 3. Organami samorządu uczniowskiego w MOS są: a/ przewodniczący samorządu, b/ rada samorządu, c/ sekcje stałe i doraźne, d/ samorządy w poszczególnych grupach.
 4. Radę samorządu tworzą kapitanowie wszystkich drużyn i grup sportowych w MOS.
 5. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w ośrodku.
 6. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
 7. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:
  1. prawo do zapoznawania się z programem szkolenia, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
  2. prawo do organizacji życia w ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  3. prawo redagowania i publikowania informacji na stronie internetowej ośrodka.
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
  5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

III. Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Organy ośrodka współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami ośrodka.
 3. Sytuacje konfliktowe organy placówki rozwiązują wewnątrz ośrodka chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza placówki.
 4. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy ośrodka zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
 5. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.