Kompetencje organów ośrodka

1. KOMPETENCJE DYREKTORA MOS NR 3:

1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały;
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;
6) opracowuje projekt organizacji ośrodka i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie;
7) sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć i stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania    prozdrowotne;
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom zajęć
i nauczycielom, w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek, na jego terenie i poza nim;
9) pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej;
10) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
11) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
12) skreśla ucznia z listy uczestników zajęć w przypadkach określonych w statucie ośrodka, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
13) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności ośrodka;
14) nawiązuje współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami kultury fizycznej.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:
1)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli, trenerów i instruktorów oraz innych pracowników ośrodka;
2)  ustala zakresy zadań, kompetencji i odpowiedzialności dla nauczycieli i innych pracowników;
3)  dokonuje okresowej oceny pracy pracowników niepedagogicznych;
4)  dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
5)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
6)  występuje z wnioskami – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka;
7)  zapewnia odpowiednie warunki oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
8)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.  Dyrektor ośrodka wyraża zgodę na działanie w placówce stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

4.  Dyrektor ośrodka zapewnia warunki do działania w placówce wolontariuszy, w celu kształtowania wśród uczestników zajęć postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

5.  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym.

 

2. KOMPETENCJE WICEDYREKTORA MOS NR 3

1) nadzór pedagogiczny;
2) analiza dokumentacji pedagogicznej;
3) hospitacje zajęć;
4) nadzór nad imprezami sportowymi organizowanymi przez Ośrodek;
5) współpracuje z samorządem uczniowskim;
6) sprawuje opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, udziela pomocy
i na bieżąco kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli starających się
o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego;
7) pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności;  

 

3. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ W MOS NR 3


1) zatwierdzanie planów pracy ośrodka;
2) podejmowanie uchwał w sprawie realizowania eksperymentów pedagogicznych;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć;
5) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu ośrodka lub jego zmian;
6) wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora ośrodka;
7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.

 

4. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW W MOS NR 3

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka;
2) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka;
3) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora ośrodka oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy nauczyciela;
4) wyznacza przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora ośrodka;
5) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, w przypadku jego tworzenia;

 

5. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W MOS NR 3


1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych w ośrodku.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników, który nie może być sprzeczny ze statutem.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w ośrodku i są to:

1) przewodniczący samorządu;
2) rada samorządu, w której skład wchodzą kapitanowie wszystkich drużyn i grup sportowych;
3) sekcje stałe i doraźne;
4) samorządy w poszczególnych grupach.

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:

1) prawo do zapoznania się z programem szkolenia, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do organizacji życia w ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
3) prawo redagowania i publikowania informacji na stronie internetowej ośrodka;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem ośrodka;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
W tym celu może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu.