Przedmiot działalności

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe i rekreacyjne, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne i profilaktyczne przez:

  1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
  2. organizowanie: szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach sportowych ; imprez, turniejów, wystaw, festiwali ; zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ; obozów sportowych szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ; działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym ; udostępnia pomieszczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych.