Status prawny

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 3 W WARSZAWIE

§ 1
Podstawowe informacje o placówce

 1. Placówka nosi nazwę: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego.
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 ma swoją siedzibę w Warszawie przy Międzyparkowej 4.
 3. Organem prowadzącym MOS nr 3 jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 administruje i użytkuje boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, szatnie sportowe, budynek administracji oraz budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie. Powołany został zarządzeniem Nr WB-OS/5/53 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 07.12.1953 r. pod nazwą Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 4. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania Dz.Urz.MOiW Nr 10 poz.71 z dnia 15.05.1973 r. oraz Nr DW 2/1/54/7/78 zmieniono nazwę na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego.

§ 2
Cele i zadania placówki

I. Celem ośrodka jest:

 1. Kształtowanie osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych.
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.
 3. Rozwijanie zamiłowań do uprawiania sportu i turystyki
 4. Utrzymanie i udostępnianie dzieciom i młodzieży szkolnej obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia programowe wynikające z planu pracy Ośrodka.
 5. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur.
 7. Udostępnianie dzieciom i młodzieży szkolnej urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia programowe kultury fizycznej i sportu.
 8. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

II. Zadania ośrodka

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe i rekreacyjne, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne i profilaktyczne.
 2. Ośrodek realizuje zadania wymienione w ust.1 przez:
  1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
  2. organizowanie:
   1. szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach sportowych
   2. imprez, turniejów, wystaw, festiwali,
   3. zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
   4. obozów sportowych szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
   5. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
   6. udostępnia pomieszczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych.
 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 4. Ośrodek prowadzi na swoim terenie Szkolne Schronisko Młodzieżowe zgodnie ze statutem schroniska

III. Formy współpracy z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

 1. Rodzice i nauczyciele MOS współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciele MOS współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w ośrodku oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 3. Ośrodek współpracuje ze szkołami, przedstawiając ofertę programową ośrodka.
 4. Ośrodek współpracuje ze szkołami, udostępniając obiekty MOS na zajęcia programowe
 5. Ośrodek współpracuje ze szkołami sportowymi, w celu wspólnego ustalania procesu szkolenia dzieci i młodzieży uprawiającej sport.
 6. Przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA, dzięki czemu dzieci i młodzież uprawiająca sport na wysokim poziomie może uczestniczyć w systemie rozgrywek sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe oraz w turniejach w kraju i za granicą.
 7. Ośrodek może przy pomocy finansowej władz samorządowych organizować:
  1. lokalne imprezy sportowe dla szkół, instytucji i dla ogółu mieszkańców,
  2. kursy szkoleniowe
  3. rekreacyjne zajęcia sportowe "Lato w mieście" i "Zima w mieście", dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii i wakacji.
 8. Ośrodek może współpracować z innymi ośrodkami sportowymi.

§ 3
Organy placówki oraz ich kompetencje

I. Organami ośrodka są:

 1. dyrektor ośrodka
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców
 4. samorząd uczniowski

II. Kompetencje organów ośrodka:

 1. Kompetencje dyrektora MOS nr 3:
  1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. dyrektor MOS nr 3 w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach - w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w ośrodku.
  4. Współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały.
  5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
  6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
  7. Odpowiada za organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi ośrodka.
  8. Organizuje kontrole wewnętrzne.
  9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,
  10. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom ośrodka.
  11. Występuje z wnioskami ? po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ? w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka.
  12. Dokonuje oceny pracy każdego pracownika.
  13. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy .
  14. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.
  15. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.
  16. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  17. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
  18. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  19. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
  20. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może stworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
  21. Dyrektor ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczestników zajęć w przypadkach określonych w statucie ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
  22. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Kompetencje rady pedagogicznej:
  1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
  2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
  3. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  4. Organu prowadzącego placówkę,
  5. Z inicjatywy przewodniczącego,
  6. Co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka.
  8. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
  9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
  10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
   1. zatwierdzanie planów pracy ośrodka.
   2. uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
   3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku.
   4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka.
   5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć.
  11. Rada pedagogiczna ośrodka opiniuje:
   1. organizację pracy ośrodka, a w szczególności tygodniowy rozkład zajęć.
   2. projekt planu finansowego ośrodka.
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
   4. propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
  13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
  14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
  15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka. Także goście zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.
 3. Kompetencje rady rodziców:
  1. Rada rodziców, stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczestników stałych zajęć w ośrodku.
  2. W skład rady rodziców MOS wchodzą rodzice, po jednym przedstawicielu każdego oddziału (drużyny sportowej, grupy ćwiczących), wybranych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  4. Rada rodziców może opiniować przedstawiony przez radę pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki MOS oraz zestaw programów nauczania.
  5. Rada rodziców może opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka.
  6. Rada rodziców może wyrażać pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora ośrodka oceny dorobku zawodowego.
  7. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ośrodka.
 4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
  1. W ośrodku działa samorząd uczniowski.
  2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych w ośrodku.
  3. Organami samorządu uczniowskiego w MOS są: a/ przewodniczący samorządu, b/ rada samorządu, c/ sekcje stałe i doraźne, d/ samorządy w poszczególnych grupach.
  4. Radę samorządu tworzą kapitanowie wszystkich drużyn i grup sportowych w MOS.
  5. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w ośrodku.
  6. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
  7. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:
   1. prawo do zapoznawania się z programem szkolenia, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
   2. prawo do organizacji życia w ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
   3. prawo redagowania i publikowania informacji na stronie internetowej ośrodka.
   4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
   5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

III. Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Organy ośrodka współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami ośrodka.
 3. Sytuacje konfliktowe organy placówki rozwiązują wewnątrz ośrodka chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza placówki.
 4. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy ośrodka zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
 5. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

§ 4
Organizacja placówki

 1. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. 2. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. 3. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 4. 4. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. 5. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 16 osób, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 6. 6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 7. 7. Szczegółową organizację placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ośrodka.
 8. 8. Arkusz organizacji ośrodka zatwierdza Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 9. 9. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka.
 10. 10. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programem nauczania, wpisanym do zestawu programów nauczania ośrodka.
 11. 11. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
 12. 12. Sprawy administracyjno-finansowe takie jak: przepływ dokumentów, korespondencji, pobierania i rozliczania zaliczek, gospodarka kasowa, materiałowa i magazynowa określają odpowiednie instrukcje: kancelaryjne, inwentaryzacyjna, oraz odrębne przepisy.

§ 5
Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników placówki

 1. Nauczyciele - trenerzy w ośrodku
  1. Prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczestnikami grup i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy.
  2. W swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami i zasadami opisanymi w programie wychowawczym placówki.
  3. Dbają o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę.
  4. Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczestników zajęć w czasie treningów, zawodów sportowych wycieczek i imprez organizowanych przez placówkę oraz w czasie pełnionych dyżurów.
  5. W czasie konsultacji lub w miarę potrzeb informują rodziców o postępach i trudnościach w realizacji programu przez uczestników zajęć.
  6. Pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną oraz doskonalą metody i formy pracy przez udział w kursach i konferencjach.
  7. Oceniają pracę własną w oparciu o opinię uczestników zajęć i rodziców.
  8. Opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy.
  9. Mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników ośrodka. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora placówki.
  10. Mają prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i niesprzecznych z celami wychowawczymi placówki.
  11. Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania.
  12. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami w czasie zajęć treningowych, wyjazdów na zawody sportowe i w czasie zgrupowań sportowych.
  13. Inspirują uczestników do podejmowania działań na rzecz własnej grupy i na rzecz ośrodka.
  14. Tworzą warunki dające uczestnikom zajęć poczucie bezpieczeństwa w grupie ćwiczących i w ośrodku.
  15. Zapoznają uczestników z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach.
  16. Organizują wspólnie z uczestnikami zajęć i ich rodzicami różne formy życia, integrujące zespół sportowy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i tradycje ośrodka.
  17. Uczestniczą w życiu społecznym placówki i dbają o prawidłowy przepływ informacji o działalności ośrodka.
  18. Analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczestników zajęć i zaistniałych problemów wychowawczych.
  19. W miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
  20. Dbają o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia placówki.
  21. Wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora ośrodka.
 2. Kierownik gospodarczy ośrodka
  1. Realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok.
  2. Kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługi.
  3. Określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresu czynności, a także stwarza im warunków pracy oraz zapewnia warunki BHP.
  4. Zapewnia sprawną obsługę kancelaryjno - biurową ośrodka.
  5. Wykonuje sprawozdania GUS
  6. Kupuje druki i materiały kancelaryjne oraz środki niezbędne do prowadzenia placówki oraz wyposażenia ośrodka w pomoce dydaktyczne.
  7. Przedstawia dyrektorowi projekt budżetu placówki na wydatki administracyjno ? gospodarcze.
  8. Zapewnia sprawność techniczno - eksploatacyjną budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpiecza gmach i majątek ośrodka.
  9. Dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść ewakuacyjnych.
  10. Utrzymuje czystość gmachu oraz terenu wokół ośrodka.
  11. Zapewnia opiekę nad zielenią ośrodka.
  12. Czuwa nad prawidłową gospodarką materiałową pracowników placówki.
  13.  Reprezentuje pracowników niepedagogicznych ośrodka.
  14. Ocenia pracę pracowników niepedagogicznych, wnioskuje o awanse, przydzielanie premii, występuje o zmianę stosunku pracy do dyrektora ośrodka.
  15. Opiniuje wnioski i podania pracowników niepedagogicznych do dyrektora ośrodka i komisji socjalnej.
  16. Ustala harmonogram tygodniowej i dziennej pracy administracji i obsługi, a także harmonogram ich urlopów.
  17. Współpracuje z dyrektorem w zakresie informowania pracowników niepedagogicznych o celach i zadaniach programu wychowawczego szkoły.
  18. Organizuje pracę Schroniska Młodzieżowego
  19. Ponosi odpowiedzialności przed dyrektorem ośrodka za wykonanie własnych zadań, powierzone mienie a także za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy pracowników niepedagogicznych.
 3. Specjalista do spraw finansowo kadrowych
  1. Realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok.
  2. Pilnuje terminów ważności książeczek pracowników ośrodka i organizuje badania okresowe.
  3. Prowadzi wymaganą dokumentację pracowników.
  4. Wykonuje sprawozdania GUS.
  5. Opiniuje wnioski i podania pracowników niepedagogicznych do dyrektora ośrodka i komisji socjalnej.
  6. Opracowuje systemu informacji oświatowej
  7. Opracowanie arkusza organizacji roku szkolnego
  8. Opracowuje plan rzeczowo-finansowy - ZFŚS
  9. Opracowuje plany finansowe w terminach określonych przez DBFOŚ
  10. Rozlicza czas pracy za każdy miesiąc pracowników do DBFOŚ
  11. Opracowuje Inwentaryzację księgową majątku trwałego i wyposażenia do DBFOŚ
  12. Opracowuje zmiany planów finansowych,
  13. Obsługa finansowa ośrodka
  14. Koresponduje z kontrahentami: najemcami, dostawcami, umowy roczne lub dłuższe
 4. Organizator Sportu
  1. Realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok.
  2. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć w MOS,
  3. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy ośrodka,
  4. Udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej rodzicom na zebraniach,
  5. Współpraca z samorządem uczniowskim,
  6. Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, pomoc i bieżąca kontrola gromadzonej dokumentacji przez nauczycieli starających się o podwyższenie stopnia awansu zawodowego,
  7. Egzekwowanie przestrzegania przez uczestników zajęć i nauczycieli ustalonego w ośrodku porządku,
  8. Organizowanie oraz przygotowanie prawidłowej dokumentacji zgrupowań treningowych organizowanych dla młodzieży MOS,
  9. Kierowanie organizacją imprez, uroczystości i turniejów w MOS.

§ 6
Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę.

 1. Uczestnikami zajęć w ośrodku mogą być dzieci i młodzież w wieku 7 - 19 lat, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ośrodek jest dobrowolne.
 3. W zajęciach w ośrodku może uczestniczyć młodzież na podstawie zapisania się i złożenia deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Zajęcia w ośrodku organizowane są:
  1. dla początkujących
  2. dla średnio zaawansowanych
  3. w grupach mistrzostwa sportowego
 5. W grupach dla najmłodszych mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, bez wstępnej selekcji, w grupach dla średnio zaawansowanych i mistrzostwa sportowego przeprowadza się wstępną selekcję mającą na celu ustalenie poziomu umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży do danej dyscypliny sportu.
 6. W grupach dla najmłodszych i w grupach rekreacyjnych uczestniczą dzieci i młodzież na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka. W grupach mistrzostwa sportowego uczestnicy zajęć obowiązkowo przechodzą okresowe badania w Przychodni Sportowo-Lekarskiej.

 § 7
Warunki pobytu w placówce, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo

 1. Bezpieczeństwo uczestników zapewniają nauczyciele i pracownicy obsługi w czasie pobytu wychowanków na terenie ośrodka.
 2. Bezpieczeństwo uczestników ma zapewnić:
  1. Organizowanie wycieczek poza MOS nr 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie regulaminu wyjazdów na mecze mistrzowskie, towarzyskie, turnieje i wycieczki.
  2. Ustalenie i zapoznanie całej społeczności placówki z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.
  3. Umieszczenie i przestrzeganie regulaminów korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych oraz regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych.
  4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.
  5. Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.
  6. Zakup atestowanego sprzętu.
  7. Szkolenie pracowników ośrodka pod względem BHP.
  8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

§ 8
Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez ośrodek.

I. Uczestnik zajęć w ośrodku ma prawo do:

 1. Wiedzy o przysługujących uczestnikowi zajęć prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich prawa.
 2. Informacji o działalności ośrodka.
 3. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 4. Właściwie zorganizowanego procesu nauczania w ośrodku.
 5. Opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej i nietykalności.
 6. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
 7. Swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
 8. Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny umiejętności sportowych.
 9. Korzystania z pomieszczeń ośrodka, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.
 10. Wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w Uczniowskim Klubie Sportowym "VARSOVIA", działającym przy ośrodku.
 11. Reprezentowania ośrodka w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

II. Uczestnik zajęć w ośrodku ma obowiązek:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach treningowych, w zawodach sportowych i w życiu ośrodka. Dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować skreślenie z listy uczestników
 2. Godnie reprezentować MOS w zawodach sportowych, zgodnie z zasadami "fair play".
 3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników ośrodka.
 4. Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.
 5. Zapoznanie się z regulaminami korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych oraz regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych wywieszonych w stosownych miejscach. Dotyczy to także prawnych opiekunów.
 6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w placówce.

III. W przypadku naruszenia jego prawa, uczestnik zajęć, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:

 1. Nauczyciela - trenera prowadzącego grupę, gdy prawa narusza inny nauczyciel lub inny pracownik ośrodka.
 2. Dyrektora, gdy prawa narusza nauczyciel - trener prowadzący grupę.
 3. Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor ośrodka.

§ 9
Rodzaje nagród i kar oraz tryb odwoływania się od kary

I. Uczestnik zajęć w ośrodku może otrzymać nagrodę za:

 1. Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
 2. Szczególnie wyróżniające się zachowanie.
 3. Nienaganną frekwencję.
 4. Działalność na rzecz ośrodka.
 5. Dzielność i odwagę.
 6. Rodzaje nagród dla uczestników zajęć:
 7. Pochwała trenera wobec grupy ćwiczących.
 8. Pochwała dyrektora wobec grupy ćwiczących.
 9. Pochwała dyrektora wobec uczestników całego ośrodka.
 10. Dyplom uznania.
 11. List pochwalny do szkoły i rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć.
 12. Nagroda rzeczowa.
 13. Wpis pamiątkowy do kroniki ośrodka.

II. W przypadku udowodnienia winy, uczestnik zajęć może otrzymać karę za:

 1. Nieprzestrzeganie obowiązków uczestnika w zakresie ? 8 ust. II pkt. 2, 3, 4, 5.
 2. Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.
 3. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.
 4. Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności ośrodka.
 5. Uczestnik zajęć może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę.

III. Rodzaje kar i tryb odwołania od nich

 1. Rodzaje kar:
  1. Upomnienie nauczyciela- trenera prowadzącego grupę.
  2. Upomnienie lub nagana dyrektora ośrodka udzielone w obecności rodziców.
  3. Zakaz udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez ośrodek do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera.
  4. Zakaz reprezentowania ośrodka do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera.
  5. Przeniesienie do równoległej grupy w ośrodku.
  6. Usunięcie z ośrodka na wniosek rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora ośrodka do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć w przypadku:
   1. otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.
   2. otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu innych członków społeczności ośrodka.
   3. otrzymanie kary za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek.
 2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek trenera lub samorządu uczniowskiego.
 3. W przypadku otrzymania kary, uczestnik lub jego rodzice ( opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się do:
  1. Dyrektora ośrodka, gdy kara została udzielona przez nauczyciela - trenera.
  2. Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora ośrodka.
 4. Odwołanie musi zostać złożone pisemnie do właściwego organu w ciągu 7 dni od nałożenia kary.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W placówce mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczestników zajęć oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor ośrodka.
 3. Ośrodek może bezpłatnie udostępniać obiekty sportowe i wspierać stowarzyszenie działające przy MOS zgodnie z zawartym porozumieniem.
 4. W ośrodku nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
 5. Ośrodek może wydzierżawić część swojego terenu osobom prywatnym lub instytucjom
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycieli- trenerów, bądź w razie potrzeby w innych miejscach.
 7. Wszyscy pracownicy ośrodka zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 8. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.
 9. Wniosek o dokonanie zmiany inne organy ośrodka kierują na piśmie do rady pedagogicznej.
 10. Rada rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie po podjęciu stosownej uchwały.
 11. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy placówki.
 12. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Zasady prowadzenia przez ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 14. Ośrodek używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 


Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 3 w Warszawie z dnia 04.04.2011 roku.