Status prawny

 

 

STATUT

 

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 3 JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, zwany dalej ośrodkiem, jest oświatowo–wychowawczą publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
 2. Ośrodek powołany został zarządzeniem Nr WB-OS/5/53 Ministra Oświaty z dnia 07.12.1953 r. pod nazwą Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 4.
 3. Zarządzeniem Nr DW 2/1/54/7/78 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15.05.1973 r. zmieniono nazwę na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego.
 4. W dniu 17 stycznia 1997 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało Akt Potwierdzający istnienie i organizację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
  w Warszawie, ul. Międzyparkowa 4.
 5. Ośrodek działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 52 poz. 466);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606, zm. z 2021 r. poz. 911, 1599);
 • innych ustaw i rozporządzeń w zakresie oświaty, kultury fizycznej i sportu.

 §2.

 1. Pełna nazwa ośrodka brzmi: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ma siedzibę w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 4.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa o ośrodku, placówce lub MOS nr 3, należy przez to rozumieć Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.
 4. Organem prowadzącym MOS nr 3 jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 5. Organem nadzoru pedagogicznego nad ośrodkiem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Obsługę finansową ośrodka prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania ośrodka

§3.

 1. MOS nr 3 ma na celu propagowanie i organizowanie masowego i wyczynowego szkolenia sportowego oraz turystyki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Celem ośrodka jest w szczególności:
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej;
 • kształtowanie osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych;
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie
  i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
 • rozwijanie zamiłowań do uprawiania sportu i turystyki;
 • utrzymanie i udostępnianie dzieciom i młodzieży szkolnej obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia programowe wynikające z planu pracy ośrodka;
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności sportowych pozwalających na pełne uczestnictwo w kulturze fizycznej;
 • upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku;
 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie świadomości na temat wpływu diety
  i stylu życia na zdrowie.
 1. W celu wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanizmu i tolerancji, ośrodek wykorzystuje wychowawcze wartości sportu:
 • współpracę i współodpowiedzialność w grupie lub zespole;
 • obiektywne ocenianie siebie i innych;
 • racjonalne planowanie, organizowanie i wykorzystanie swojego czasu;
 • systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu zadań, dążeniu do celu i doskonaleniu siebie.

 §4.

 1. Ośrodek realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe i rekreacyjne, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne i profilaktyczne.
 2. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa
  w różnorodnych formach kultury fizycznej, wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego dla uczestników uzdolnionych
  w danym kierunku.
 3. Ośrodek realizuje swoje zadania w szczególności przez:
  • prowadzenie zajęć wspierających rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży;
  • realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych;
  • organizowanie szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach sportowych;
  • organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, turniejów, wystaw;
  • organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • organizowanie obozów sportowych szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
  • podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami
   i niedostosowaniem społecznym;
  • wdrażanie do dobrowolnego i systematycznego podejmowania działań w celu osiągania maksymalnych wyników sportowych, w drodze zdrowej rywalizacji i poszanowania zasad fair play.
 4. W ramach realizacji zadań, ośrodek stwarza warunki do rozwoju i zapewnia pomoc w odzyskiwaniu wiary we własne siły i możliwości, dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, przez wdrażanie do samodzielności i brania odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Rozdział 3.

Współpraca ośrodka z rodzinami uczestników, szkołami, innymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym

 §5.

 1. W realizacji celów i zadań MOS nr 3 współpracuje adekwatnie do potrzeb z rodzinami uczestników zajęć, a także ze szkołami, instytucjami, organizacjami oraz środowiskiem lokalnym.
 2. Rodzice i nauczyciele ośrodka współdziałają ze sobą szczególnie w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów., poprzez wskazywanie możliwych form wsparcia przez ośrodek oraz możliwości uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 3. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają ich prawo do:
 • znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych ośrodka;
 • znajomości statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w ośrodku;
 • uzyskania informacji o prawach i obowiązkach swoich i dziecka;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania dziecka i jego postępów w realizacji programu szkoleniowego;
 • uzyskiwania porad i wsparcia w zakresie wychowania i dalszej edukacji swojego dziecka;
 • udziału w różnych obszarach życia ośrodka;
 • wyrażania opinii na temat pracy ośrodka.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • uczestniczenia w planowanych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez nauczycieli oraz w sytuacjach interwencyjnych;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia stałe i właściwego przygotowania dziecka do udziału w tych zajęciach.

 

§6.

 1. Ośrodek współpracuje ze szkołami w szczególności przez:
 • przedstawianie oferty programowej i działalności ośrodka;
 • organizowanie imprez masowych, turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • współorganizowanie innych imprez miejskich i szkolnych;
 • organizowanie warsztatów i innych form doskonalenia dla nauczycieli szkół.
 1. Ośrodek współpracuje ze szkołami sportowymi, w celu wspólnego ustalania procesu szkolenia dzieci i młodzieży uprawiającej sport.
 2. W ramach współpracy ze szkołami tworzone są klasy o profilu sportowym: piłka ręczna, piłka nożna i piłka siatkowa.
 3. Przy ośrodku mogą działać stowarzyszenia kultury fizycznej, umożliwiające dzieciom i młodzieży uczestniczenie w systemie rozgrywek sportowych organizowanych przez związki sportowe oraz
  w zawodach i turniejach na różnych szczeblach.
 4. Ośrodek we współpracy z władzami samorządowymi może organizować:
 • lokalne imprezy sportowe dla szkół, instytucji, stowarzyszeń sportowych i dla ogółu mieszkańców;
 • kursy szkoleniowe dla młodzieżowych organizatorów i animatorów sportu;
 • rekreacyjne zajęcia sportowe „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii i wakacji.
 1. MOS nr 3 współpracuje z klubami sportowymi, w celu realizacji programu szkolenia sportowego prowadzonego przez ośrodek tak, aby najzdolniejsza młodzież mogła uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.
 2. Ośrodek może współpracować z innymi młodzieżowymi ośrodkami sportowymi w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach oraz doskonalenia kadr.Rozdział 4

Organy ośrodka, ich kompetencje i sposób współdziałania

 

§7.

Organami ośrodka są:

 • dyrektor ośrodka;
 • wicedyrektor ośrodka;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców;
 • samorząd uczniowski.

§8.

 1. Kompetencje dyrektora MOS nr 3:
 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;
 • opracowuje projekt organizacji ośrodka i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie;
 • sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć i stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom zajęć
  i nauczycielom, w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek, na jego terenie i poza nim;
 • pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • skreśla ucznia z listy uczestników zajęć w przypadkach określonych w statucie ośrodka, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności ośrodka;
 • nawiązuje współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami kultury fizycznej.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli, trenerów i instruktorów oraz innych pracowników ośrodka;
 • ustala zakresy zadań, kompetencji i odpowiedzialności dla nauczycieli i innych pracowników;
 • dokonuje okresowej oceny pracy pracowników niepedagogicznych;
 • dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli, zgodnie
  z odrębnymi przepisami;
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
 • występuje z wnioskami – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka;
 • zapewnia odpowiednie warunki oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor ośrodka wyraża zgodę na działanie w placówce stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. Dyrektor ośrodka zapewnia warunki do działania w placówce wolontariuszy, w celu kształtowania wśród uczestników zajęć postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym.

§9.

 1. Kompetencje wicedyrektora MOS nr 3:
 • nadzór pedagogiczny;
 • analiza dokumentacji pedagogicznej;
 • hospitacje zajęć;
 • nadzór nad imprezami sportowymi organizowanymi przez Ośrodek;
 • współpracuje z samorządem uczniowskim;
 • sprawuje opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, udziela pomocy
  i na bieżąco kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli starających się
                o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 • pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności;

 

§10.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka, w zakresie realizacji jego zadań statutowych i działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organu prowadzącego placówkę;
 • z inicjatywy przewodniczącego;
 • co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Dyrektor ośrodka, jako przewodniczący, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
  i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawie realizowania eksperymentów pedagogicznych;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć;
 • przygotowanie i uchwalenie projektu statutu ośrodka lub jego zmian;
 • wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora ośrodka;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Rada pedagogiczna ośrodka opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
 • projekt planu finansowego ośrodka;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • przedstawioną przez dyrektora kandydaturę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w ośrodku.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w placówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników zajęć lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka. Także goście zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu.

 

§11.

 1. Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczestników stałych zajęć i działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 2. W skład rady rodziców wchodzą co najmniej 4 osoby, wybrane na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego ośrodek, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 4. Kompetencje rady rodziców:
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka;
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka;
 • wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora ośrodka oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy nauczyciela;
 • wyznacza przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora ośrodka;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, w przypadku jego tworzenia;
 1. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka, rada rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Sposób gospodarowania zgromadzonymi funduszami określony jest w regulaminie rady rodziców.

 

§12.

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych w ośrodku.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w ośrodku i są to:
 • przewodniczący samorządu;
 • rada samorządu, w której skład wchodzą kapitanowie wszystkich drużyn i grup sportowych;
 • sekcje stałe i doraźne;
 • samorządy w poszczególnych grupach.
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:
 • prawo do zapoznania się z programem szkolenia, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizacji życia w ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i publikowania informacji na stronie internetowej ośrodka;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem ośrodka;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
  W tym celu może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu.

 

§13.

 

 1. Organy ośrodka współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami ośrodka.
 3. Sytuacje konfliktowe organy placówki rozwiązują wewnątrz ośrodka chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza placówki.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych, organy ośrodka zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest on stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę
  i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.
 5. Jeżeli w sporze między organami, jedną ze stron jest dyrektor, to strony mogą zwrócić się
  z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga
  w sprawach z zakresu ich kompetencji.

 


Rozdział 5.

Organizacja ośrodka

 

§14.

 1. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Godziny pracy ośrodka ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym,
  z uwzględnieniem warunków lokalowych i organizacyjnych, możliwości finansowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji ośrodka opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Arkusz organizacji ośrodka określa w szczególności:
  • liczbę pracowników ośrodka, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
  • liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
  • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 5. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§15.

 1. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z zadań ośrodka oraz potrzeb środowiska lokalnego.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć (grupa) ujęta w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 16 osób, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 4. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników w grupie może być niższa niż 16 osób.
 5. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 6. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 7. Zajęcia prowadzą nauczyciele oraz instruktorzy i trenerzy, z kwalifikacjami uznanymi za odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć przez dyrektora i z przygotowaniem pedagogicznym.
 8. Dyrektor powierza każdą stałą lub okresową formę zajęć opiece wychowawczej jednego
  z nauczycieli, instruktorów lub trenerów prowadzących daną formę.
 9. Zajęcia w grupach odbywają się według planu pracy zgodnie z założeniami dydaktycznymi.
 10. Nauczyciel, instruktor lub trener działają na podstawie indywidualnych planów pracy wynikających z ogólnych założeń dydaktycznych mieszczących się w planie pracy Ośrodka.

 

§16.

 1. Uczestnicy zajęć wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania, mogą otrzymać zezwolenie na realizację indywidualnego programu zajęć.
 2. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§17.

 1. W ośrodku mogą być tworzone sekcje – ilość zajęć stałych w ramach danej sekcji określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.
 2. W MOS nr 3 działają sekcje dla dziewcząt i chłopców w różnych kategoriach wiekowych
  w dyscyplinach:
  • piłka nożna;
  • piłka ręczna;
  • piłka siatkowa.
 3. Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
 4. W skład kompleksu jakim dysponuje MOS nr 3 wchodzi budynek administracyjny oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.
 5. Ośrodek może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

 

§18.

 1. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania ośrodka na podstawie odrębnych przepisów, w związku z zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa uczestników zajęć, wynikającego
  z sytuacji kryzysowych, w tym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor odpowiada za organizację i realizację zadań ośrodka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą
  z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych
  i rekomendowanych przez MEiN;
 • filmów instruktażowych;
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
 • platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, trenera lub instruktora, w tym podręczników, kart pracy oraz zeszytów ćwiczeń.
 1. Komunikacja nauczyciel – uczestnik zajęć lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie:
 • za pośrednictwem usługi Office 365 w związku z realizowanym projektem Eduwarszawa.pl oraz strony internetowej ośrodka;
 • drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms;
 • drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebook, Messenger lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej;
 • poprzez aplikację Teams umożliwiającą przeprowadzanie wideokonferencji.
 1. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.
 2. Trenerzy i instruktorzy powinni realizować szkolenie sportowe wg planów nauczania,
  z możliwością ich modyfikacji, niezbędnej do zastosowania przyjętych metod i form nauki na odległość.
 3. Podczas planowania i prowadzenia zajęć zdalnych, nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści zawartych w programie szkolenia sportowego, programie wychowawczo–profilaktycznym oraz programach własnych zatwierdzonych do realizacji przez dyrektora.

 

 

Rozdział 6.
Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników placówki

 

§19.

 1. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela.
 3. Zasady zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy ustawy
  o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.
 4. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk określa dyrektor ośrodka.
 5. Wszyscy pracownicy ośrodka mają obowiązek kierowania się zasadami:
  • poszanowania praw, godności i prywatności uczestników zajęć;
  • przyjaznej komunikacji z uczestnikami i ich rodzicami;
  • współodpowiedzialności za rozwijanie możliwości psychofizycznych uczestników;
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek.

 

§20.

 1. W ośrodku może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.
 2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora, określa dyrektor w indywidualnym zakresie czynności i obowiązków pracowniczych oraz w udzielonym wicedyrektorowi pełnomocnictwie.

§21.

 1. Nauczyciele, instruktorzy i trenerzy w ramach swoich zadań w szczególności:
 • prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczestnikami grup i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy;
 • w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami
  i zasadami opisanymi w programie wychowawczo-profilaktycznym ośrodka;
 • dbają o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę;
 • odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczestników zajęć w czasie treningów, zawodów sportowych, wycieczek i imprez organizowanych przez placówkę oraz w czasie pełnionych dyżurów;
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczestnikami w czasie zajęć treningowych, wyjazdów na zawody sportowe i w czasie zgrupowań sportowych;
 • inspirują uczestników do podejmowania działań na rzecz własnej grupy i na rzecz ośrodka;
 • tworzą warunki dające uczestnikom zajęć poczucie bezpieczeństwa w grupie ćwiczących
  i w ośrodku, zapoznają uczestników z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach;
 • organizują wspólnie z uczestnikami zajęć i ich rodzicami różne formy aktywności integrujące zespół sportowy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników i tradycje ośrodka;
 • uczestniczą w życiu społecznym ośrodka i dbają o prawidłowy przepływ informacji
  o jego działalności;
 • analizują podejmowane działania wychowawczo-profilaktyczne i dostosowują je do potrzeb uczestników zajęć i zaistniałych problemów wychowawczych;
 • w czasie ustalonych konsultacji lub w miarę bieżących potrzeb informują rodziców
  o postępach i trudnościach w realizacji programu przez uczestników zajęć;
 • pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną oraz doskonalą metody i formy pracy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dokonują samooceny pracy własnej, w tym w oparciu o opinie uczestników zajęć i rodziców;
 • opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy;
 • w miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczestników zajęć;
 • dbają o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia placówki;
 • prowadzą wymaganą dokumentację przebiegu nauczania i szkolenia sportowego;
 • wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora ośrodka.
 1. Nauczyciele, instruktorzy i trenerzy mają w szczególności prawo do:
 • poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczestników zajęć, rodziców i innych pracowników ośrodka, a w przypadku naruszenia tego prawa do odwołania się do dyrektora;
 • propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i niesprzecznych z celami wychowawczymi ośrodka;
 • wprowadzania twórczych zmian w realizowanym programie nauczania/szkolenia;
 • podejmowania decyzji o doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych stosowanych w czasie prowadzonych zajęć;
 • dokonywania oceny postępów uczestników swoich zajęć;
 • wnioskowania w sprawie nagród i kar dla uczestników;
 • doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami własnymi i ośrodka.

 

§ 22.

Kierownik gospodarczy ośrodka w szczególności:

 • realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok;
 • kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługi;
 • określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresu czynności, a także stwarza im bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewnia sprawną obsługę kancelaryjno-biurową ośrodka;
 • przygotowuje sprawozdania GUS i inne;
 • zaopatruje ośrodek w druki, materiały kancelaryjne, środki i materiały niezbędne do funkcjonowania placówki oraz wyposaża w pomoce dydaktyczne;
 • przygotowuje i przedstawia dyrektorowi projekt budżetu placówki w zakresie wydatków na cele administracyjno–gospodarcze;
 • zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpiecza majątek ośrodka;
 • dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść ewakuacyjnych;
 • dba o utrzymanie czystości w budynku oraz na terenie wokół ośrodka;
 • zapewnia bieżącą pielęgnację zieleni na terenie ośrodka;
 • czuwa nad prawidłową gospodarką materiałową w ośrodku;
 • reprezentuje pracowników niepedagogicznych ośrodka;
 • dokonuje oceny pracy pracowników niepedagogicznych, wnioskuje o awanse, przydzielanie premii, występuje o zmianę stosunku pracy do dyrektora ośrodka;
 • opiniuje wnioski i podania pracowników niepedagogicznych do dyrektora ośrodka i komisji socjalnej;
 • organizuje tygodniową i dzienną pracę administracji i obsługi, a także ustala harmonogram urlopów pracowniczych;
 • współpracuje z dyrektorem w zakresie informowania pracowników niepedagogicznych
  o celach i zadaniach programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka;
 • ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem za wykonanie własnych zadań, powierzone mienie a także za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy pracowników niepedagogicznych.

§23.

Specjalista do spraw finansowo-kadrowych w szczególności:

 • realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok;
 • monitoruje ważność badań lekarskich pracowników ośrodka i organizuje badania okresowe;
 • prowadzi wymaganą dokumentację kadrowo-płacową pracowników;
 • prowadzi sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • opiniuje wnioski i podania pracowników niepedagogicznych do dyrektora ośrodka i komisji socjalnej;
 • wprowadza dane do systemu informacji oświatowej i odpowiada za ich kompletność
  i prawidłowość;
 • uczestniczy w opracowaniu arkusza organizacji danego roku szkolnego;
 • opracowuje plan rzeczowo-finansowy ZFŚS;
 • opracowuje plany finansowe w terminach określonych przez DBFOŚ;
 • rozlicza czas pracy za każdy miesiąc pracowników i przekazuje do DBFOŚ;
 • opracowuje inwentaryzację księgową majątku trwałego i wyposażenia;
 • opracowuje zmiany planów finansowych;
 • prowadzi bieżącą obsługę finansową ośrodka;
 • uczestniczy w wyborze usługodawców i dostawców, utrzymuje bieżący kontakt
  z kontrahentami, przygotowuje umowy i monitoruje ich realizację.

 

 

§24.

Sekretarz w szczególności:

 • realizuje zadania wyznaczone w planie pracy ośrodka na dany rok;
 • opracowuje tygodniowy rozkład zajęć prowadzonych w ośrodku;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczestników zajęć i nauczycieli ustalonego w ośrodku porządku nauki i pracy;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do organizacji zgrupowań treningowych dla młodzieży trenującej w ośrodku;
 • koordynuje organizację imprez, uroczystości i turniejów w MOS nr 3.

 §25.

 1. Do obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności dbałość o czystość, estetykę, właściwy stan techniczny obiektów ośrodka i znajdującego się w nim wyposażenia oraz sprawność sprzętów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia zajęć.
 2. Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności, określone przez dyrektora, znajdują się w aktach osobowych pracowników.

 

 

Rozdział 7.
Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez ośrodek

 

 §26.

 1. Uczestnikami zajęć w ośrodku mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz młodzież ucząca się, na prawach dobrowolnego uczestnictwa.
 2. Zajęcia w ośrodku organizowane są w grupach na różnych poziomach:
 • dla początkujących;
 • dla średnio zaawansowanych;
 • dla zawansowanych.
 1. W grupach dla najmłodszych mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, bez wstępnej selekcji.
 2. W grupach dla średnio zaawansowanych i mistrzostwa sportowego przeprowadza się wstępną selekcję mającą na celu ustalenie poziomu umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży do danej dyscypliny sportu.
 3. W grupach dla najmłodszych i w grupach rekreacyjnych uczestniczą dzieci i młodzież na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka.
 4. W grupach mistrzostwa sportowego uczestnicy zajęć obowiązkowo przechodzą okresowe badania w Przychodni Sportowo-Lekarskiej.

 

§27.

 1. Rekrutacja na zajęcia stałe organizowane w ośrodku w danym roku szkolnym, prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący harmonogramem.
 2. Dyrektor ośrodka, przed rozpoczęciem rekrutacji, określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział.
 3. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych i letnich, podczas akcji „Lato/Zima w Mieście” oraz zajęć okresowych i okazjonalnych ze zmienną liczbą uczestników.
 4. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia adresowane do grup szkolnych, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 6. Dyrektor ośrodka może zorganizować dodatkowe badania uzdolnień kierunkowych kandydatów, które przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 7. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest złożenie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydata.
 8. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 9. Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji ustalone przez organ prowadzący, są podawane do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową MOS nr 3 oraz przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w ośrodku.

§28.

 1. Ośrodek zapewnia uczestnikom zajęć pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych oraz imprez i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówkę, poprzez:
 • rzetelną realizację przez nauczycieli, trenerów, instruktorów i pozostałych pracowników ośrodka powierzonych im zadań;
 • realizowanie zajęć zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem i innymi harmonogramami;
 • przestrzeganie liczebności grup uczestniczących w zajęciach stałych do 16 osób w grupie;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • mocowanie na stałe drabinek i innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników zajęć
 • przeprowadzanie wymaganych przepisami okresowych przeglądów budowlanych budynku należącego do MOS Nr 3, przez uprawnione do tego podmioty;
 • przeprowadzanie przez dyrektora co najmniej raz w roku okresowej kontroli obiektów ośrodka pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji i oznaczenie dróg ewakuacyjnych
  w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren placówki w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • ogrodzenie terenu, zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczestników zajęć do pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 • wyposażenie ośrodka, a w szczególności pomieszczeń dla nauczycieli, trenerów
  i instruktorów, we apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczestnikami zajęć w czasie imprez
  i wyjazdów poza teren placówki;
 • przeszkolenie wszystkich pracowników ośrodka w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • organizowanie wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie regulaminu wyjazdów na mecze mistrzowskie, towarzyskie i turnieje;
 • zapoznanie całej społeczności ośrodka z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach;
 • umieszczenie w widocznych miejscach i przestrzeganie regulaminów korzystania
  z pomieszczeń i obiektów sportowych oraz regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych;
 • zakup wyłącznie sprzętów i urządzeń posiadających wymagane atesty i dopuszczenia;
 • cykliczne szkolenie pracowników ośrodka pod względem BHP, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 8.
Prawa i obowiązki uczestników zajęć

 

§29.

Uczestnik zajęć w ośrodku ma w szczególności prawo do:

 • wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie przysługują uczestnikowi
  w przypadku naruszania jego praw;
 • informacji o działalności ośrodka;
 • warunków do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • właściwie zorganizowanego procesu nauczania w ośrodku;
 • opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej i nietykalności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób;
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny umiejętności sportowych;
 • korzystania z pomieszczeń ośrodka, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego;
 • wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
  w Uczniowskim Klubie Sportowym „VARSOVIA”, działającym przy ośrodku;
 • reprezentowania ośrodka w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 

§30.

Uczestnik zajęć w ośrodku ma w szczególności obowiązek:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach treningowych, w zawodach sportowych
  i w życiu ośrodka;
 • usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach, przy czym dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować  skreślenie z listy uczestników;
 • godnie reprezentować MOS nr 3 w zawodach sportowych, zgodnie z zasadami fair play;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników ośrodka;
 • odpowiadać za własne życie, dbać zdrowie i higienę oraz rozwój;
 • zapoznać się i przestrzegać regulaminów korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych oraz regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych wywieszonych
  w stosownych miejscach – obowiązek ten dotyczy także rodziców/prawnych opiekunów;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w ośrodku, oraz o jego dobre imię.

§31.

W przypadku naruszenia jego prawa, uczestnik zajęć, jego rodzice/prawni opiekunowie, mogą odwołać się do:

 • nauczyciela, trenera, instruktora prowadzącego grupę, gdy prawa narusza inny nauczyciel lub inny pracownik ośrodka;
 • dyrektora, gdy prawa narusza nauczyciel, trener, instruktor prowadzący grupę;
 • Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor ośrodka.

 

§32.

 1. Uczestnik zajęć w ośrodku może otrzymać nagrodę za:
 • osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;
 • szczególnie wyróżniające się zachowanie;
 • nienaganną frekwencję;
 • działalność na rzecz ośrodka;
 • dzielność i odwagę.
 1. Rodzaje nagród dla uczestników zajęć:
 • pochwała trenera wobec grupy ćwiczących;
 • pochwała dyrektora wobec grupy ćwiczących;
 • pochwała dyrektora wobec uczestników całego ośrodka;
 • dyplom uznania;
 • list pochwalny do szkoły i rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zajęć;
 • nagroda rzeczowa;
 • wpis pamiątkowy do kroniki ośrodka.

 

§33.

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczestnik zajęć może otrzymać karę za:
 • nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz zasad współżycia społecznego;
 • nagminne niewywiązywanie się z obowiązków uczestnika zajęć;
 • posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub
  w czasie imprez organizowanych przez ośrodek;
 • zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek;
 • wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności ośrodka.
  1. Uczestnik zajęć może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
  2. Przewidywane rodzaje kar:
 • upomnienie nauczyciela-trenera prowadzącego grupę;
 • upomnienie lub nagana dyrektora ośrodka udzielone w obecności rodziców;
 • zakaz udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez ośrodek do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera;
 • zakaz reprezentowania ośrodka do momentu zniesienia kary przez dyrektora ośrodka na wniosek trenera;.
 • przeniesienie do równoległej grupy zajęciowej w ośrodku;
 • usunięcie z ośrodka na wniosek rady pedagogicznej.
  1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora ośrodka do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć w przypadku:
 • otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek i brak poprawy;
 • otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu lub zdrowiu innych członków społeczności ośrodka i brak poprawy;
 • otrzymania kary za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez ośrodek i brak poprawy.
  1. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika.
  2. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie krótszy niż pół roku, na wniosek trenera lub samorządu uczniowskiego.

 

§34.

 

 1. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zajęć
  o zastosowaniu wobec niego kary statutowej.
 2. W przypadku otrzymania kary, uczestnik zajęć lub jego rodzice/opiekunowie prawni, mają prawo odwołać się do:
 • dyrektora ośrodka, gdy kara została udzielona przez nauczyciela–trenera;
 • Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora ośrodka.
 1. Odwołanie musi zostać złożone pisemnie do właściwego organu w ciągu 7 dni od nałożenia kary.
 2. O sposobie rozstrzygnięcia odwołania od kary, składający odwołanie jest informowany niezwłocznie, w formie pisemnej.

 

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

 

§35.

 

 1. MOS nr 3 jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Ośrodek może bezpłatnie udostępniać obiekty sportowe i wspierać stowarzyszenie działające przy MOS nr 3 zgodnie z zawartym porozumieniem.
 3. Ośrodek może odpłatnie wydzierżawić część swojego terenu osobom prywatnym lub instytucjom na podstawie zawartej umowy, gromadząc środki na rachunku dochodów własnych.
 4. Sprawy administracyjno-finansowe, takie jak: przepływ dokumentów, korespondencji, pobierania
  i rozliczania zaliczek, gospodarka kasowa, materiałowa i magazynowa, określają odpowiednie instrukcje: kancelaryjne, inwentaryzacyjna, oraz odrębne przepisy.
 5. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania/szkolenia sportowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Ośrodek używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§36.

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje nauczycieli, trenerów i instruktorów o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.
 2. Wszyscy pracownicy ośrodka zobowiązani są każdorazowo do niezwłocznego zapoznania się
  z zarządzeniem dyrektora oraz do terminowego wykonania zawartych w nim poleceń.

 

§37.

 1. Zmiany w statucie wprowadzane są w trybie właściwym d jego uchwalenia.
 2. Wnioski o dokonanie zmian w statucie inne organy ośrodka kierują na piśmie do rady pedagogicznej.
 3. Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy ośrodka.