Zasady funkcjonowania

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Ośrodek jest organizatorem, w czasie wolnym od nauki w szkole, zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Organizacja placówki

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 4. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 16 osób, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 7. Szczegółową organizację placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ośrodka.
 8. Arkusz organizacji ośrodka zatwierdza Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 9. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka.
 10. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programem nauczania, wpisanym do zestawu programów nauczania ośrodka.
 11. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
 12. Sprawy administracyjno-finansowe takie jak: przepływ dokumentów, korespondencji, pobierania i rozliczania zaliczek, gospodarka kasowa, materiałowa i magazynowa określają odpowiednie instrukcje: kancelaryjne, inwentaryzacyjna, oraz odrębne przepisy.