OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO                                             

 

Ogłaszający : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego,

00-208 Warszawa ul. Międzyparkowa 4,

Opis stanowiska : sekretarz szkoły

 

Od kandydata oczekujemy:

a). wykształcenie minimum średnie

b). biegła obsługa komputera

c). bardzo dobra organizacja pracy

  1. d) samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność

e). mile widziane doświadczenie zawodowe obejmujące zakres zadań na stanowisku

 

Zakres zadań dla stanowiska :

a). koordynacja zajęć treningowych i rekreacyjnych w Ośrodku

b). współpraca z  nauczycielami i samorządem uczniowskim

c). udzielanie informacji o działalności dydatyczno-wychowawczej Ośrodka

d). udostępnianie nauczycielom, dzieciom i młodzieży obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia programowe

e). opracowywanie rozkładu zajęć w Ośrodku

f). organizacja i nadzór nad Kontrolą Zarządczą placówki

 

Informacja o warunkach pracy:

a). wymiar czasu pracy: ½ lub 1 etat, pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, termin zatrudnienia: od zaraz

b). miejsce pracy: stanowisko pracy mieści się w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 w Warszawie ul. Międzyparkowa 4

c). stanowisko pracy: praca aministracyjno-biurowa, w systemie jednozmianowym, praca przy monitorze ekranowym, bezpośredni kontakt z interesantami, 20 lub 40 godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy

 

Dokumenty wymagane od kandydata :

a). życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

b). kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

c). kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień

     zawodowych

h). zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

 

Dokumenty fakultatywnie składane przez kandydata :

a). dotychczasowy zakres obowiązków

b). list motywacyjny

c). referencje ,rekomendacje

 

Termin i miejsce składania dokumentów : kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w sekretariacie w siedzibie MOS3 w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 4 , kod 00-208 lub drogą pocztową na ten sam adres z dopiskiem : „SEKRETARZ SZKOŁY”

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 30 czerwca 2020 roku do godz.16:00.

W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.